Kvalitet & Miljö

Certifikat-2071

Vi är certifierade enl. ISO 9001 Kvalité och 14001 Miljö.

Kvalitetspolicy

Bäckmans Rör AB:s verksamhet ska inge förtroende för vår förmåga som en professionell industriinstallatör. Vi stödjer våra kunder genom att vara tillgängliga och tillhandahålla installationer och service i rätt tid med utlovad kvalitet. Kvalitet är en framgångsfaktor för en fortsatt positiv utveckling av företaget. I nära samarbete med våra kunder arbetar vi för fortsatt utveckling av våra tjänster samt service ut till kund. Med hjälp av god kvalitet och service upprätthåller vi långsiktiga kundkontakter. I vårt arbete uppfyller vi tillämpliga lagar och föreskrifter. Bäckmans Rör AB utvecklar sitt kvalitetsledningssystem genom ständiga förbättringar.

Miljöpolicy

Bäckmans Rör AB verkar genom sitt miljöarbete inom industriinstallationer för att förebygga förorening samt att spara energi. Genom användande av ny teknik och material kan effektiva industriinstallationer ge optimala produktionsförutsättningar för industrikunder. Bäckmans Rör AB skall stödja kunder vid val av material när kunden så önskar. Vid val av material beaktar vi miljöaspekter. För att hålla en hög servicegrad gentemot kund samverkar vi med flera leverantörer som bistår oss med en effektiv materiellogistik. Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn efterlevs. Grundkravet är att lagar och föreskrifter efterlevs.